• Polski
 • English
 • Español
 • Projekty Europejskie

  Laboratorium Kosmetyczne AVA bierze udział w szeregu projektów

  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

  Tytuł projektu: Dalszy rozwój eksportu firmy AVA i wypromowanie produktów branży kosmetycznej za granicą.

  Laboratorium Kosmetyczne AVA w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (nr umowy POIR.03.02.02-00-1615/18-00) realizuje projekt pt.:

  Jutro zaczyna się dziś nowa generacja produktów kosmetycznych i znacząco ulepszone linie w wyniku zastosowania w procesie produkcyjnym innowacyjnej technologii otrzymywania emulsji wielokrotnych na bazie mikronizowanych ekstraktów.”

  Celem projektu jest wdrożenie do produkcji nowej technologii produktowej i rozpoczęcie produkcji nowych produktów kosmetycznych oraz znacząco ulepszonych dotychczasowych.

  Wartość projektu ogółem: 7 999 102,31 zł

  Wkład Funduszy Europejskich: 3 528 542,00 zł

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

  Oś priorytetowa 1 “Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”.

  Działania 1.2 “Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”

  Inwestycja w zaplecze badawczo-rozwojowe przedsiębiorstwa (…) w celu rozwoju własnej infrastruktury badawczej (laboratoryjnej) służącej prowadzeniu prac B+R, w tym tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

  Cel projektu:  wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, umożliwiającego  prowadzenia szerszych i zaawansowanych naukowo i technologicznie prac B+R własnych oraz zleconych, a także tworzenie innowacyjnych produktów i usług własnych oraz zleconych zewnętrznie.

  Planowane efekty projektu:

  • utworzenie w pełni wyposażonego laboratorium z częścią do badań mikrobiologicznych,
  • przyjmowanie zewnętrznych zleceń na badania mikrobiologiczne,
  • wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa.

  Numer umowy o dofinansowanie: RPMA. 01.02.00-14-7572/17-00

  Beneficjent: LARYSA DYSPUT-GOŁAWSKA LABORATORIUM KOSMETYCZNE “AVA”

  Wartość projektu ogółem: 796 591,05 PLN

  Wkład Funduszy Europejskich: 394 639,82 PLN

  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

  Oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

  Rozwój działalności eksportowej Laboratorium Kosmetycznego AVA – wypromowanie produktów branży kosmetycznej za granicą.

  Cel projektu: promowanie produktów branży kosmetycznej, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

  Planowane efekty projektu:

  • podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

  Wartość projektu ogółem: 1 230 270,00 PLN

  Wkład Funduszy Europejskich: 750 000,00 PLN

  Numer umowy o dofinansowanie: POIR.03.03.03-14-0003/16

  Beneficjent: LARYSA DYSPUT-GOŁAWSKA LABORATORIUM KOSMETYCZNE “AVA”

  Laboratorium Kosmetyczne AVA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

   „Wzrost potencjału eksportowego firmy Laboratorium Kosmetyczne AVA Larysa Dysput-Goławska poprzez udział w międzynarodowych targach branżowych.”

  Celem projektu jest:

  wzrost konkurencyjności firmy Laboratorium Kosmetyczne AVA na rynku zagranicznym.

  Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej:  339 000,00 zł

  Rozwój działalności eksportowej Laboratorium Kosmetycznego AVA – wypromowanie produktów branży kosmetycznej za granicą

  Informujemy, że Laboratorium Kosmetyczne AVA realizuje projekt „Rozwój działalności eksportowej Laboratorium Kosmetycznego AVA – wypromowanie produktów branży kosmetycznej za granicą.”.

  Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND.

  Projekt dotyczy uczestnictwa firmy w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowym programie promocji branży kosmetycznej w celu promowania produktów branży kosmetycznej, które mają szansę stać się rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz w celu promowania Marki Polskiej Gospodarki. Realizacja projektu ma doprowadzić do rozwoju działalności eksportowej oraz wzrostu konkurencyjności firmy AVA. Projekt będzie realizowany w terminie: 01.08.2016-30.06.2019.

  Laboratorium Kosmetyczne AVA zdecydowało się na rozszerzenie działalności eksportowej poprzez działania podejmowane na następujących rynkach: Włochy, ZEA, Indonezja, Japonia, Korea, Chiny, Arabia Saudyjska, Turcja i weźmie udział w 10 imprezach targowo-wystawienniczych, przy czym 6 z tych targów stanowi imprezy, w ramach których zostanie zorganizowane narodowe stoisko informacyjne.

   Rozwój przedsiębiorczości

  Firma realizuje projekt pt.:

  „Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności Laboratorium Kosmetycznego AVA poprzez zakup urządzeń i wprowadzenie na rynek nowych produktów”

  Laboratorium Kosmetycznego AVA Larysa Dysput Goławska dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 1,5.

  Program operacyjny innowacyjna gospodarka

  Planując zwiększyć sprzedaż zagraniczną, Laboratorium Kosmetyczne AVA przystąpiło do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,  projektu  mającego na celu promocję branży przemysłu kosmetycznego. Jest on realizowany przez Ministerstwo Gospodarki w ramach systemowego programu „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych” poddziałanie 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Beneficjentem projektu mógł zostać polski przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą zgodną z kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007: kod 20.42.Z – „Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych”.

  Projekt ma na celu promocję polskiej branży kosmetycznej na rynkach zagranicznych. Jest jednym z 15 branżowych przedsięwzięć promocyjnych prowadzonych przez Ministerstwo Gospodarki (program Marka Polskiej Gospodarki).

  Celem projektu jest wykreowanie nowych, polskich, silnych marek, które rozpoznawalne będą na świecie i kojarzone z krajem pochodzenia. Zakłada się zaangażowanie potencjału produktowego krajowych producentów i usługodawców do wykreowania polskich „specjalności eksportowych” tworzących silną markę „Polska”. Zaistnienie na rynkach zagranicznych rodzimych specjalności eksportowych, możliwe będzie dzięki stworzeniu przedsiębiorcom okazji do zaplanowanej i rozłożonej w czasie promocji ich produktów i usług za granicą.

  Okres trwania projektu: od 31 marca 2012 do 31 marca 2015

  Kraje, gdzie realizowany będzie projekt: Polska, Włochy, Rosja, Niemcy, Ukraina, Turcja, Chiny, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Stany Zjednoczone, Brazylia.

  Paszport do Eksportu

  Planując zwiększenie sprzedaży zagranicznej Laboratorium Kosmetyczne AVA ® realizuje program Paszport do Eksportu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Działania realizowane są dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  W ramach tego programu będziemy rozwijać sprzedaż na rynkach hiszpańskim i Emiratów Arabskich.

  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Etap II Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu”, oś priorytetowa 6: Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym.

  All rights reserved Ⓒ 2023 Laboratorium Kosmetyczne AVA
  ^
  W zgodzie z naturą. Realizacja: Bazinga