Rozwój działalności eksportowej Laboratorium Kosmetycznego AVA – wypromowanie produktów branży kosmetycznej za granicą

Informujemy, że Laboratorium Kosmetyczne AVA realizuje projekt „Rozwój działalności eksportowej Laboratorium Kosmetycznego AVA – wypromowanie produktów branży kosmetycznej za granicą.”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND.

Projekt dotyczy uczestnictwa firmy w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowym programie promocji branży kosmetycznej w celu promowania produktów branży kosmetycznej, które mają szansę stać się rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz w celu promowania Marki Polskiej Gospodarki. Realizacja projektu ma doprowadzić do rozwoju działalności eksportowej oraz wzrostu konkurencyjności firmy AVA. Projekt będzie realizowany w terminie: 01.08.2016-30.06.2019.

Laboratorium Kosmetyczne AVA zdecydowało się na rozszerzenie działalności eksportowej poprzez działania podejmowane na następujących rynkach: Włochy, ZEA, Indonezja, Japonia, Korea, Chiny, Arabia Saudyjska, Turcja i weźmie udział w 10 imprezach targowo-wystawienniczych, przy czym 6 z tych targów stanowi imprezy, w ramach których zostanie zorganizowane narodowe stoisko informacyjne.

 

 fundusze-europejskie

 

Rozwój przedsiębiorczości

Firma realizuje projekt pt.:

„Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności Laboratorium Kosmetycznego AVA poprzez zakup urządzeń i wprowadzenie na rynek nowych produktów” Laboratorium Kosmetycznego AVA Larysa Dysput Goławska dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 1,5.

 

rozwoj przedsiebiorczosci

 

Program operacyjny innowacyjna gospodarka

Planujac zwiększyć sprzedaż zagraniczną, Laboratorium Kosmetyczne AVA przystąpiło do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,  projektu  mającego na celu promocję branży przemysłu kosmetycznego. Jest on realizowany przez Ministerstwo Gospodarki w ramach systemowego programu „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych” poddziałanie 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Beneficjentem projektu mógł zostać polski przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą zgodną z kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007: kod 20.42.Z – „Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych”.

Projekt ma na celu promocję polskiej branży kosmetycznej na rynkach zagranicznych. Jest jednym z 15 branżowych przedsięwzięć promocyjnych prowadzonych przez Ministerstwo Gospodarki (program Marka Polskiej Gospodarki).

Celem projektu jest wykreowanie nowych, polskich, silnych marek, które rozpoznawalne będą na świecie i kojarzone z krajem pochodzenia. Zakłada się zaangażowanie potencjału produktowego krajowych producentów i usługodawców do wykreowania polskich „specjalności eksportowych” tworzących silną markę „Polska”. Zaistnienie na rynkach zagranicznych rodzimych specjalności eksportowych, możliwe będzie dzięki stworzeniu przedsiębiorcom okazji do zaplanowanej i rozłożonej w czasie promocji ich produktów i usług za granicą.

Okres trwania projektu: od 31 marca 2012 do 31 marca 2015

Kraje, gdzie realizowany będzie projekt: Polska, Włochy, Rosja, Niemcy, Ukraina, Turcja, Chiny, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Stany Zjednoczone, Brazylia.

 

eu pasek

 

Paszport do Eksportu

Planując zwiększenie sprzedaży zagranicznej Laboratorium Kosmetyczne AVA ® realizuje program Paszport do Eksportu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Działania realizowane są dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W ramach tego programu będziemy rozwijać sprzedaż na rynkach hiszpańskim i Emiratów Arabskich.

eu pasek

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Etap II Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu”, oś priorytetowa 6: Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym.